Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOSBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument zpracování osobních údajů (dále jen “Dokument”) popisuje, jak jsou zpracovávány osobní údaje získané ze webového formuláře sloužícího jako nezávazná poptávka služeb. Tento Dokument je v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”) a dalšími platnými právními předpisy.

IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE

Zpracovatel: Marek Šíma
Adresa: Náměstí míru 215, 267 62 KOMÁROV
IČO: 08808767
Kontaktní e-mail: mara1sima4@gmail.com
Kontaktní telefon: 607 604 904

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou získávány z webového formuláře, který slouží jako nezávazná poptávka služeb. Tyto údaje jsou použity výhradně k poskytování služeb.

Těmito údaji jsou:

jméno,
příjmení,
e-mailová adresa,
telefonní číslo.

Tyto údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb.

2. Právní základ zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů. Subjekt údajů může tento souhlas kdykoliv odvolat.

3. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje získané z webového formuláře mohou být poskytnuty dodavatelům nebo subdodavatelům pouze v případě, že jsou pro poskytování služeb nezbytné. Tito dodavatelé a subdodavatelé jsou zpravidla povinni dodržovat stejné standardy ochrany osobních údajů jako my.

4. Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k poskytování služeb a následně budou smazány, pokud nedojde k dalšímu souhlasu s jejich zpracováním. V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uchovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Po skončení doby uchovávání budou vaše osobní údaje zlikvidovány způsobem, který zajistí bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů.

5. Bezpečnost zpracování osobních údajů
Máme vynaloženo veškeré úsilí, aby byly vaše osobní údaje chráněny proti
neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo změně. Využíváme různé technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

6. Vaše práva
Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a můžete požádat o opravu, doplnění nebo smazání těchto údajů. Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo o jejich přenositelnost. Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: mara1sima4@gmail.com.

7. Aktualizace dokumentu
Tento dokument může být aktualizován a změněn bez předchozího upozornění. Poslední verze dokumentu je platná a publikována na našem webu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – UDÁLOSTI

**1. Úvodní ustanovení**

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi prodejcem vstupenek (dále jen „Prodejce“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) při nákupu vstupenek na události prostřednictvím internetové stránky Prodejce.

**2. Nákup vstupenek**

2.1 Zákazník si může zakoupit vstupenky prostřednictvím webové stránky Prodejce.

2.2 Vstupenky jsou k dispozici v omezeném množství. Prodejce si vyhrazuje právo omezit maximální počet zakoupených vstupenek na jednu osobu.

**3. Cena a platba**

3.1 Cena vstupenek je uvedena na webové stránce Prodejce v čase objednání.

3.2 Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu vstupenek předem, a to v souladu s platebními možnostmi poskytovanými Prodejcem.

**4. Dodání vstupenek**

4.1 Vstupenky budou Zákazníkovi doručeny elektronicky na zadaný e-mailový účet

4.2 Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu nebo nedoručení vstupenek zaviněné nesprávným zadáním e-mailové adresy Zákazníka.

**5. Storno a vrácení peněz**

5.1**Obecné storno podmínky pro sportovní akce**

Storno podmínky upravují postup při zrušení účasti na sportovní akci (dále jen „Akce“).

5.2 Storno poplatky**

Zrušení účasti na Akci je možné pouze písemně. Storno poplatky jsou stanoveny následovně:

– Do 30 dnů před Akcí: 10% z celkové částky.
– 15-29 dnů před Akcí: 25% z celkové částky.
– 8-14 dnů před Akcí: 50% z celkové částky.
– Méně než 7 dní před Akcí: 100% z celkové částky.

5.3 V případě, že účastník nedorazí na Akci bez předchozího oznámení, bude mu účtován 100% storno poplatek.

5.4 Přesunutí účasti**

Účastník má možnost požádat o přesunutí účasti na jinou termínem shodnou Akci. Přesunutí je možné pouze jednou a musí být provedeno nejpozději 14 dní před původním datem Akce.

5.5 Zrušení nebo změna Akce ze strany pořadatele**

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit termín Akce z důvodů mimo jeho kontrolu, jako jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, bezpečnostní důvody nebo jiné nepředvídané okolnosti. V takovém případě bude účastník informován co nejdříve a bude mu nabídnuta možnost přesunutí účasti na jiný termín nebo vrácení peněz.

5.6 Reklamace**

Reklamace týkající se stornování musí být podány písemně do 7 dnů od data, kdy se účastník dozvěděl o důvodu reklamace.

**6. Ostatní ustanovení**
6.1 Tyto storno podmínky jsou součástí smlouvy o účasti na Akci a účastník je povinen se s nimi řádně seznámit.

6.2 V případě jakýchkoliv nejasností nebo specifických požadavků lze kontaktovat pořadatele na mara1sima4@gmail.com nebo na telefonu 607 604 904

6.3 Prodejce si vyhrazuje právo na změnu programu události a informuje o tom Zákazníka včas.

**7. Ochrana osobních údajů**

7.1 Prodejce zajistí ochranu osobních údajů Zákazníka v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

7.2 Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v souladu s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými na webové stránce Prodejce.

**8. Závěrečná ustanovení**

8.1 Tyto Podmínky jsou platné od [datum účinnosti] a mohou být změněny Prodejcem bez předchozího upozornění.

8.2 Ve vztahu k těmto Podmínkám se vztahuje právo České republiky, a veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek budou řešeny před soudem v Berouně, Středočeský kraj.

(Poslední aktualizace: 18.12.2023)

ZAČNI TEĎ

MAKAT NA SVÉM ZDRAVÍ A KONDICI